Bodø Sykehus trenger onkolog, helst en med kjennskap til  DIPS Arena.
Leger i spesialisering som er snart ferdig spesialist (innen 1 år) kan også være aktuelt.

Avdeling for kreft og lindrende behandling er organisert i Medisinsk klinikk og består av Leger kreft, Enhet for blodsykdommer og kreft (poliklinikk/dagpost), Enhet for stråleterapi, Palliativt team og Vardesenteret. Vårt legeteam består av 9 overleger og 3 leger i spesialisering, samt 1 overlege tilknyttet Palliativt team. Tre leger hos oss har bi-stilling ved Universitetet i Tromsø. Vi har et nært samarbeid med Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, samt andre avdelingene ved Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.
Avdelingen tilbyr onkologisk behandling og oppfølging til kreftpasienter i store deler av Nordland (nedslagsfelt på 210 000 innbyggere). Avdelingens aktiviteter er per i dag hovedsakelig poliklinisk med stort fokus på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid. Forbedringsarbeid har en sentral plass i avdelingen. Overleger bidrar faglig i en eller flere av våre faggrupper som er brystkreft, melanom, GI-kreft, lungekreft, nevro.kreft og urologisk kreft. Vi har 2 strålemaskiner og tilbyr hovedsakelig palliativ strålebehandling, samt kurativ strålebehandling for brystkreft. Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen og avdelingens forskningsaktivitet omfatter deltakelse både i egne studier og en rekke i kliniske studier. Avdelingen skal være en god utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering og siste års legestudenter.

 

Periode: Uke 23-39

Arbeidstid: Vakt

Kontakt:

Camilla Liseth Hermann

Bemanningskonsulent

Mobil: +47 92609087

Mail: clh@transmedica.dk

eller

Nina Dawes Anderssen

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 920 97 312

Mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: